ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ?

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ

ਦਵਾਈ ਘਰ ਮੰਗਵਾਓ

ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕਲੀਨਿਕ-ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵ

ਫਾਰਮ ਭਰੋ
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ?

  ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ

  ਗੈਸ ਬਣਨਾ

  ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ

  ਬਦਹਜ਼ਮੀ

  ਬਲੋਟਿੰਗ

  ਬਵਾਸੀਰ

  ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ

  ਦਸਤ

  ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ

  ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ
  ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ

  ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਚਨ ਅੱਗ (ਜਥਰਾਗਨੀ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਅਮਾ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਫਾਰਮ ਭਰੋ
   ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ

   ਦਵਾਈ ਘਰ ਮੰਗਵਾਓ

   ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

   ਕਲੀਨਿਕ-ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵ

   ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ

   ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਓ ਇਲਾਜ

   ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

   ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
   ਲਈ 3 ਆਸਾਨ ਕਦਮ

   ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ

   ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਸਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਵਾਉਣਗੇ

   ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋ

   ਪੇਟ ਦੀਆ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ